header01

Laatst bijgewerkt op 13 augustus 2020


Voorwaarden waaronder tennisles of -training kan worden gevolgd bij LTC Uden

 1. Betaling uitsluitend mogelijk door middel van een door u af te geven machtiging tot automatische incasso van het lesgeld.
 2. Lestijden en lesperiode alsmede de groepssamenstelling worden door de trainer vastgesteld.
 3. Door uw inschrijving verplicht u zich tot afname van het aangegeven aantal lessen binnen de afgesproken lesperiode. Deze verplichting vangt aan op het moment dat de inschrijver en de trainer de duur en de aanvang van de lessen zijn overeengekomen, maar uiterlijk bij aanvang van de eerste les.
 4. De tennislessen worden uitsluitend gegeven op de tennisbanen van LTC Uden.
 5. De trainer neemt, op basis van de weersomstandigheden, een beslissing met betrekking tot de voortgang van de les. Uitgevallen lessen worden in overleg met de trainer op een ander tijdstip ingehaald. Hiervoor gelden de volgende maxima:
  1. Bij deelname aan het jaarprogramma van 34 weken worden niet meer dan 4 wegens weersomstandigheden uitgevallen lessen ingehaald.
  2. Bij deelname aan het programma Senioren recreatie worden niet meer dan 2 wegens weersomstandigheden uitgevallen lessen ingehaald.
 6. Bij verhindering van de trainer zal deze u hiervan vooraf telefonisch, via www.ltcuden.nl, op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, hebt u géén recht om deze les ingehaald te krijgen, evenmin zal deze les op een andere wijze verrekend worden. Uitzondering hierop vormt de situatie zoals beschreven onder punt 7.
 7. In geval van ziekte of blessure zijn de eerste 4 weken waarin geen training kan worden gevolgd voor eigen risico. Gedurende deze periode geldt geen recht op inhalen van lessen. Duurt de ziekte of blessure langer dan deze periode dan kan de Technische Commissie besluiten om over te gaan tot restitutie van lesgelden of de mogelijkheid bieden om de resterende lessen op een ander tijdstip alsnog te volgen. Hiertoe dient door de deelnemer een schriftelijk verzoek, desgevraagd door de Technische Commissie vergezeld van een doktersverklaring, te worden ingediend bij de Technische Commissie, die daarop zo snel mogelijk uitsluitsel zal geven. Let wel, de eerste 4 weken zijn te allen tijde voor risico van de deelnemer.
 8. Uitsluitend online inschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de Technische Commissie.