Inschrijving lidmaatschap LTC Uden (LAWN TENNIS CLUB UDEN)

Gegevens kandidaatlid

====================================================================================

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de aanmelding van het lidmaatschap bij de tennisbond.

====================================================================================

(niet van toepassing voor leeftijd 18< >71 jaar)

Kies een arrangement indien je lid wordt met een bedrijfsregeling, met een zomer regeling voor jeugd en studenten of met een trainigsdeelname voor jeugdige instromers.

De administratie zal uw deelname toetsen aan bestaande arrangementen.

Overige gegevens. Voor jeugdleden (<18jaar) gegevens van ouder(s)/verzorger(s) invullen.

Inschrijver geeft bij keuze [ja] een machtiging af voor automatische incasso van verschuldigde gelden ten laste van de opgegeven bankrekening.

Toelichting: Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Het lidmaatschap loopt vanaf de ingangsdatum tot 1 januari daaropvolgend en wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijk of online en uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar aan het secretariaat of de ledenadministratie is opgezegd. Bij onmiddellijke opzegging blijft de contributie verschuldigd tot het einde van het lopende verenigingsjaar. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd. (Artikel 6 van de verenigingsstatuten). De volledige tekst van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is te raadplegen op ltcuden.nl. 

Privacystatement: De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. Gegevens, welke benodigd zijn in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap van de KNLTB, worden tevens doorgegeven aan de KNLTB. De volledige tekst van het privacystatement is te raadplegen op ltcuden.nl

Je hebt kennisgenomen van en gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement

Je gaat akkoord met het vertrouwelijk verwerken van je persoonsgegevens in ons ledenadministratiesysteem

Je hebt kennis genomen van en gaat akkoord met de privacy verklaring