header01

Laatst bijgewerkt op 26 december 2018


30 jaren LTC Uden

 

Uit 'De Hoeden en de Petten' van Toon Moolenaar.

 

Op 18 januari 1973 was de oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging, waarbij de 2 bestaande verenigingen werden ontbonden. De naam gaf nog even een probleem. Als Foetsie Moetie in de ogen van De Zevenster niet zo eigenzinnig was geweest haar naam te veranderen in Tennisvereniging Uden, zou deze naam wellicht zijn gekozen als de naam van de nieuwe vereniging; maar bij De Zevenster lag deze naam nog te gevoelig. De nieuwe vereniging werd Lawn Tennis Club Uden gedoopt en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 juli 1973. Er werd met opzet niet gekozen voor de optie dat LTC Uden een fusie was van twee bestaande verenigingen en als zodanig een van de oudste clubs van Nederland zou zijn. Er is formeel een nieuwe vereniging opgericht, zodat men het stukje geschiedenis tot op dit moment alleen kan zien als de prénatale fase van LTC Uden. De naam De Zevenster wordt op dit moment door de Stichting Vrije School Uden gebruikt voor haar school op Bosveld 122.  

 

In het eerste bestuur van de vereniging werden op basis van zgn. “bloedgroepen” gekozen: Als voorzitter: F. van Duren (TVU); vice-voorzitter: P. Søpnel (Zevenster), secretaris: H. Terband (TVU), penningmeester: A. Buiteman (Zevenster), en leden: mevr. Koene, mevr.Enter, C. Boef, H. Roos en J.v.d.Schaft. Voornamen werden toen nog steeds weinig gebruikt.

Al was LTC Uden met 725 leden op dat moment wellicht de grootste tennisvereniging van Uden en omstreken, bij de start van de vereniging bestond er niet veel meer dan de doelstelling in de statuten:

 “wij willen de tennissport bevorderen”.

Voor het bestuur van de nieuwe vereniging was het duidelijk, dat zo’n grote vereniging alleen zou kunnen functioneren, indien er een organisatiestructuur, gebaseerd op een bepaald efficiënte model, zou worden gehanteerd. De operationele taken binnen de club dienden duidelijk te worden omschreven en samen met de bijbehorende bevoegdheden aan commissies onder leiding van een bestuurslid te worden toegewezen. De commissies zouden zelf hun plannen ontwerpen en deze, vergezeld van een begroting, indienen bij het bestuur. 

 

Het bestuur kwam in 1973 dertien maal bijeen.

Uitgaande van deze uitgangspunten werden werkterreinen omschreven zoals in- en externe contacten, de verzorging van accommodatie en paviljoen en als hoofdzaak het tennis in prestatieve en recreatieve zin, waarbij met name de jeugd bijzondere aandacht zou krijgen. Op basis hiervan kwam het bestuur tot de volgende commissie-indeling: technischecommissie; toernooicommissie; kascommissie; recreatiecommissie; redactiecommissie; paviljoencommissie; jeugdcommissie; bouwcommissie (verbouwing paviljoen). Elk bestuurslid kreeg de zorg voor een commissie. Deze opzet van commissies was voor die tijd verklaarbaar. De commissies waren afgestemd op de situatie van dat moment, waarbij de gemeente eigenaar was van het hele complex. 

blz-18

De nieuwe vereniging had 10 gravelbanen, inclusief het centrecourt, (één baan was verhuurd aan de Tennisvereniging Ambtenaren) en ging met een begroting van ƒ 52.800,00 enthousiast van start: De koninklijke goedkeuring werd verkregen op basis van de nieuwe statuten. De bouwcommissie onderhandelde met de gemeente over de verbouwing van het paviljoen en het onderhoud van de banen. De technischecommissie verzorgde met Jan Schagen de trainingen van competitie- en jeugdspelers in de Markthal en de gymzaal van de H. Geestschool. Er werd met 6 teams aan de competitie van de KNLTB deelgenomen: (1 in de 3e klas; 2 in de 4e klas; 2 seniorenteams 5e klas en 1 jeugdteam 5e klas). Door de recreatiecommissie werden gezelligheidstoernooien georganiseerd, zoals een openingstoernooi in april en een echtparen- vechtparen toernooi ter afsluiting van het tennisseizoen in september. De toernooicommissie zorgde in juni voor een open B, C, D-toernooi en in augustus een open jeugdtoernooi. Bijna traditioneel (immers al jaren bij T.V.U. georganiseerd) werden in augustus de Udense kampioenschappen gehouden. De redactiecommissie zorgde voor het eerste clubblad!

De toon was gezet, maar er moest op alle terreinen nog veel worden gebouwd en gesleuteld!

De gekozen organisatieopzet zou alleen maar kunnen werken met goede bestuursleden, aangevuld met enthousiaste vrijwilligers voor het commissiewerk en het veldwerk.

 

Vanaf de start van de nieuwe vereniging werd daarom een sterk beroep gedaan op de vrijwillige hulp van de eigen leden. De successen van LTC Uden zijn dan ook vooral te danken aan het feit, dat veel leden bereid waren voor een aantal jaren een goed deel van hun vrije tijd in hun tennisvereniging te investeren. Zij waren de constante factor, nodig voor de groei van een gezond LTC Uden. Door de jaren heen hebben reeksen van elkaar opvolgende besturen en commissies de steeds bijgestelde doelstellingen gerealiseerd.

 

Om de vrijwilligers te bedanken pikte het bestuur er elk jaar met zorg één lid uit, die zich op bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk had gemaakt Om dit lid - mede als representant voor de andere vrijwilligers - te bedanken werd hij of zij in de algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet en gehuldigd met de Bruine Beren Beker. Het idee van de Bruine Beren Wisselbeker (eigenlijk niet meer dan een ludieke inval) is afkomstig van Tennisvereniging De Zevenster, waar voorzitter P. Søpnel de eerste Bruine Beren Beker in 1972 uitreikte aan Co van de Berg-Zwartjes, die zich op bijzondere wijze voor De Zevenster verdienstelijk had gemaakt. Als vice-voorzitter van de nieuwe tennisclub bracht Søpnel dit idee in bij LTC Uden, waar de beker het eerst aan Lidy Boef werd uitgereikt.  

 

De algemene ledenvergadering is (met twee/derde meerderheid) ook bevoegd om leden, die door hun/haar jarenlange activiteiten van bijzondere betekenis voor de vereniging zijn geweest tot erelid te benoemen.

In het bestek van een historisch overzicht kunnen onmogelijk àlle namen van de legers van vrijwilligers, die zich in de loop der jaren voor LTC Uden hebben ingezet en mede hebben gevormd tot de vereniging, welke ze nu is, worden vermeld.

Met respect voor de sportieve bijdragen van al deze andere vrijwilligers moet worden volstaan met de vermelding van de namen van de ereleden en van degenen, aan wie de Bruine Beren Beker werd uitgereikt, op afzonderlijke opgenomen pagina's.

blz-19

 

In 1974 overweegt het bestuur van LTC Uden de bouw van een tennishal met 2 banen; de gravelbanen konden immers alleen in de zomer worden bespeeld. De heer A. Scheffers zou de plannen voor een hal met de gemeente bespreken. Jan Bergink volgt Hette Terband op als secretaris.

Als bestuursleden treden aan Mevr. P. v.d.Drift, Mevr. J. van Klaveren, en de heer L.Schimscheimer  (ter vervanging van mevr.Enter, mevr.Koene en de heer Roos).

In dit jaar werd door de eigen leden een jeugdplan ontwikkeld, dat de vereniging naar een hoger niveau zou tillen en dat zelfs voor andere verenigingen model heeft gestaan.

Door de recreatiecommissie werd het programma in 1974 uitgebreid met een intercompetitie voor dames, een kruikentoernooi en een laddercompetitie voor heren.

Het kruikentoernooi dankt zijn naam aan het bekende kruikje Matheus-rosé, dat als prijs aan de winnaars werd uitgereikt. Bijzonder detail: in 1974 werd door LTC Uden een telefoonaansluiting voor het paviljoen aangevraagd en verkregen.    

De signalen voor een nieuwe hal werden bij de gemeente snel opgepakt, want reeds op 20 augustus van dat jaar heeft de gemeente overleg met de gebr. Schnetselaar uit Venlo over de bouw van een tennishal in Uden met 5 banen.

Er was intussen ook een parkcommissie bijgekomen om in overleg met de gemeente te zorgen voor verbetering en verfraaiïng van de accommodatie.   In de vergadering van januari 1975 werden de bestuursleden Søpnel en Boef opgevolgd door Pim Nederkoorn en Lies Leenders. Door het werk van de technischecommissie werd de competitie dit jaar uitgebreid met 2 teams in de zaterdagcompetitie, 3 teams in de herencompetitie (3 poulewinnaars) en 5 teams in de huisvrouwencompetitie (2 poulewinnaars). Het 2e zondagsteam promoveerde naar de 3e klasse.

blz-20

De paviljoencommissie deed goed werk door sfeerverbeteringen in het paviljoen aan te brengen en de paviljoendienst nog beter te laten lopen. De toernooicommissie voerde hetzelfde programma uit als in 1973 en 1974. De recreatiecommissie heeft haar programma dit jaar uitgebreid met heren ladder wedstrijden.

Hoe was het met LTC Uden als vereniging gesteld na een eerste bestuursperiode van 3 jaar? Familie, vrienden en kennissen proberen wel eens vast te stellen, op wie van de beide ouders het kind het meest lijkt. Uit een eerder ingesteld vergelijkend onderzoek (zie José Louwers 1988) is gebleken, dat LTC Uden de genen in zich draagt voor het “gezelligheidselement van De Zevenster”, maar evenzeer de potentie heeft van T.V.U., welke het “sportieve element” en vooral de werklust van de leden binnen de vereniging verklaart. Na een periode van 3 jaar waren de “bloedgroepen” vergeten. Men mag hieruit afleiden, dat de tussen beide eerdere verenigingen ontstane gevoeligheden eerder door de door  De Zevenster gehanteerde “beslotenheid” waren gegroeid dan dat deze voeding hadden binnen de Udense samenleving.

De volksmond heeft dan ook niet nagelaten met rake typeringen de ontstane tegenstellingen aan de kaak te stellen, totdat deze uiteindelijk op een gezonde wijze werden gecorrigeerd.

Van hoeden en de petten was geen sprake meer! Het tennis in Uden was zijn kinderziekten kwijt en op weg naar volwassenheid.

blz-22

1976

In de jaren zeventig was tennis een van de snelst groeiende sporten in Nederland.

Het percentage tennissers bleek in 6 jaar tijd te zijn verhoogd van 2% (in 1970) tot 3,1% (in 1976) naar rato van het aantal inwoners. Voor Uden, dat in dit jaar haar 30.000-ste inwoner begroette, bleek de verwachting gewettigd, dat dit percentage in 1981 tot 3,8% en in 1986 zelfs tot 4,6% zou oplopen. Maatregelen waren dus gewenst.

LTC Uden kampte bovendien met een wachtlijst van 60 aanmeldingen en moest veel tijd steken in het maken van een plan voor optimaal gebruik van de banen. Het enthousiasme van de tennissers was zo groot, dat velen, waaronder de familie Kok, na de sluiting van park en paviljoen, zolang het maar niet had gevroren, doorgingen met tennissen. Zij brachten daarbij zelfs brandertjes, koffie e.d. mee. Het was duidelijk, dat LTC Uden deze te verwachten groei niet op haar eigen accommodatie zou kunnen opvangen. De vereniging stelde daarom op basis van een eigen beleidsplan aan het gemeentebestuur voor niet alleen op haar park aan de Boekelsedijk nog 2 gravelbanen aan te leggen, maar ook te denken over de oprichting van een tweede tennispark in Uden.

In 1976 vinden bovendien de volgende bestuurswisselingen plaats: mevr. Mildred Baan en Hans Denneboom komen in de plaats van: L. Schimscheimer, mevr. Van der Drift en mevr. Van Klaveren.  

De plannen voor een tennishal hadden inmiddels ook voortgang gevonden en op 18 september 1976 werd om 14.00 uur de tennishal “De Schaapskooi” aan de Hockeyweg 1 (nu Tenniscentrum Uden) officieel geopend. Daarmee kwam tevens een einde aan het gebruik ten behoeve van het tennis van de markthal en de gymzaal van de H. Geestschool. 1976 was ook het jaar, waarin de Tennisvereniging Volkel werd opgericht, welke vereniging spoedig daarna op Eeuwsels tennisbanen zou krijgen.

In 1976 werd bij LTC Uden ook de dubbelzijdige tennismuur opgericht, waarop vooral de eerste jaren, toen er nog maar weinig trainers waren, door zeer veel leden intensief werd geoefend.

Een belangrijke factor bij de groei van het tennis in Uden en in het bijzonder van LTC Uden was ongetwijfeld de vliegbasis Volkel, waar al vòòr 1950 twee gravel-banen beschikbaar waren. Niet te achterhalen is, of deze banen zijn aangelegd door de Royal Air Force, die na de operatie “Market Garden” met hun Spitfires de basis van de Duitse bezetters overnam; door de Nederlandse Marine, die er vanaf 1946 militairen voor Indonesië opleidde of door de eigen Luchtmacht, die vanaf 1950 op de basis opereert.  

 

Daar het merendeel van het basispersoneel in Uden woonde, was er van die zijde een extra instroom van actieve tennissers bij de Udense tennisverenigingen. Feit is, dat veel luchtmachtpersoneel op de basis tenniste en er ook tennislessen kreeg. Zo werd b.v. door sportofficier Aad van Toor gedurende 20 uur per week tennisles gegeven, toen er bij T.V.U. amper een trainer te krijgen was. Op de basis werd getennist d.m.v. intekenlijsten en men kon er vrij tennissen en lessen; zelfs op zondag. 

Opmerkelijk hierbij is, dat hoewel er bij de onderlinge strijd tussen de twee vroegere Udense tennisverenigingen o.m. de kwalificatie “officieren en onderofficieren” werd gehoord, hiervan bij het tennissen op de vliegbasis zelf geen sprake was. Zo was b.v. Van ’t Hul, voorzitter van Foetsie Moetie (later Tennisvereniging Uden), officier op de basis. Wellicht heeft de vliegbasis het proces van de fusie versoepeld. Ook heeft de Luchtmacht in het verleden op het park van LTC Uden de Nederlandse Luchtmacht Kampioenschappen georganiseerd. Op de basis wordt nog steeds getennist, waardoor deze extra voedingsbron voor de Udense tennisverenigingen blijft bestaan.  

blz-23

1977

 

In 1977 neemt het bestuur afscheid van Jan van der Schaft, die volgens voorzitter Van Duren onmisbaar was voor het clubgebeuren en in het bijzonder voor het paviljoen. Als vergunninghouder voor het paviljoen prijkt zijn naam nog steeds in het “ Tennis Nieuws’’. Frans Theuns neemt zijn plaats in het bestuur over. Dit jaar krijgt de verzorging van het paviljoen als centraal punt van het verenigingsleven bijzondere aandacht. De Udense kampioenschappen geven een doorbraak van de jeugd te zien (Lieselot Koot, Margriet Koot en Lex Bergink)!. In de competitie werden de teams I, II en VII kampioen en slaagde het eerste team er in naar de tweede klasse te promoveren !

1978

In 1978 stond de nieuwjaarsontmoeting op 22  januari in het teken van het eerste lustrum van LTC Uden. Bij deze gelegenheid toonden belangstelling en sfeer nog eens aan, dat de fusie volledig was geslaagd. Het ledental bedroeg op 1 januari 859, waarvan 216  junioren. De wachtlijst vermeldde daarbij nog 115 senioren en 100 junioren als kandidaat leden.  

 

Dit jaar werden aan de Boekelsedijk 13 banen aan LTC Uden en 1 baan aan de A.T.V. (de ambtenarentennisvereniging) verhuurd. Ook werden de verharde banen 8, 9 en 10 van een nieuwe toplaag voorzien. Op 21 januari van dit jaar neemt Riet Kalisvaart het secretariaat over van Jan Bergink †. Verdere nieuwe bestuursleden zijn: Ton Violier, Peter Baan, Jan Stuurop en Jaap Vos, die in de plaats komen van Pim Nederkoorn, Frans Theuns en Hans Denneboom.

Een speciale lustrumcommissie zorgde op 8 april voor een grandioos openingsfeest met een cabaret door de eigen leden. Het tennisblad verscheen dit jaar met een grote 5 om het lustrum aan te geven.

Het advies van LTC Uden aan de gemeente tot uitbreiding van de tennismogelijkheden in Uden resulteerde op initiatief van enkele LTC-leden, Cees Boef †, Frans Theuns en Loek Schimscheimer, in goede harmonie met LTC Uden op 30 augustus 1978 in de opening van de Tennis- en Squashvereniging “Park Hoeven”.

Voorzitter: H. van Klaveren, secretaris C.Boef.

(9 kunststofbanen, een oefenmuur en 2 squashbanen).

Sinds 1990 heeft ook Park Hoeven 9 kunstgrasbanen.

De nieuwe vereniging maakte gretig gebruik van de naamsbekendheid van een lid van LTC Uden en startte in de herfstvakantie met groot succes het “Gees Terband-jeugdtoernooi”, dat nog werd gewonnen door o.a. Hanneke Ketelaars en Miriam Orlemans.  

4 Uden Sportief

 

De jaren 1978 t/m 1990 werden in het bijzonder gekenmerkt door het evenement Vier Uden Sportief. Een sportmanifestatie ter promotie van Uden, dat jaarlijks in de voorzomer werd gehouden en een breed sportgala omvatte en daarbij nagenoeg het gehele sportpark in beslag nam. Deze manifestatie was weliswaar geen initiatief van LTC Uden, maar ook het tennispark alsmede de gehele bestuursorganisatie en commissies van LTC Uden waren er nadrukkelijk bij betrokken met een eigen (zeer succesvol) toernooi, het Kruikentoernooi. Na een aantal zeer succesvolle jaren, waarbij steeds ook landelijke coryfeeën als Mr. Pieter van Vollenhoven, de ministers Braks, Van den Broek,Winsemius en Broks, of sportfiguren als Rinus Michels, Evert van Bentum, Anki van Grunsven e.d., naar Uden werden gehaald, werd het evenement in 1990 onder meer door een afnemende belangstelling beëindigd.

blz-26-1

Gelet op het Udense karakter van Vier Uden Sportief, stond de deelname aan het Kruikentoernooi open voor alle seniorleden van de ”Udense” tennisverenigingen. Thans wordt, zo mogelijk altijd in het 2e weekend van juni, het evenzo succesvolle recreatieve Invitatietoernooi gespeeld.  

1979 

Om te voldoen aan het nieuwe verenigingsrecht moesten in 1979 de statuten van LTC Uden worden gewijzigd. Hierbij werden doel en middelen ruimer omschreven en tevens extra aandacht gegeven aan de rechten en vooral de plichten van de eigen leden. Dit laatste was kennelijk nodig, daar ook voor deze belangrijke vergadering - wegens te geringe opkomst - de leden een tweede maal moesten worden opgeroepen.

Bij notariële akte van 10 mei 1979 werden de nieuwe statuten formeel vastgesteld en werd de vereniging ditmaal opgericht. De statuten werden door de Koninklijke Lawn Tennis Bond goedgekeurd. Lambert van Lieshout neemt in het bestuur en in de recreatiecommissie de plaats over van Lies Leenders.

De notarieel verleden “Akte van Vereniging” geeft aan dat op dat moment zitting hebben in het bestuur:

Frans van Duren (voorzitter); Ton Violier (vice-voorzitter); Marie Kalisvaart-Pijtak (sekretaresse); Albert Buiteman (penningmeester); Mildred Baan-Leentvaar; Pieter Baan; Lambert van Lieshout; Jan Stuurop; Hans Vos.

Op 1 januari 1979 bedroeg het ledental 902. Ondanks de uitbreiding van de eigen accommodatie en de oprichting van T.C.Park Hoeven was er op 31 december van dit jaar nog een wachtlijst van 125 senioren en 85 junioren.  

1980

 

In 1980 vindt in Volkel de verwachte uitbreiding van een tennisaccommodatie plaats door de aanleg op Eeuwsels van 4 gravelbanen en een oefenmuur ten behoeve van de in 1976 opgerichte Tennisvereniging  Volkel. Anno 2003 liggen er op Eeuwsels 5 kunstgrasbanen. Door deze uitbreiding wordt de druk op de beide Udense tennisverenigingen verminderd. Bij LTC Uden wordt Atie Duivenvoorden (Riet Kalisvaart) secretaris en Hans Bolt (Albert Buiteman) de nieuwe penningmeester. Verder treden Bea Luitwielen, Piet van Antwerpen en Piet van de Heuvel aan als nieuwe bestuursleden (i.p.v. Pieter Baan, Jaap Vos en Jan Stuurop). Per 1 oktober 1980 gaat de heer Jan Schagen weg, die 12 jaar de jeugd van LTC Uden als trainer heeft begeleid.

blz-26-2

De heer Hans Buddingh uit Oss wordt de nieuwe trainer. Formeel werd Buddingh als trainer in dienst genomen door de Stichting Sportservice N.B. te Tilburg en bij LTC Uden gedetacheerd. De aanstelling gebeurde telkens voor één jaar en zou tot 1986 voortduren. In 1980 wordt de elektrische klok op het park door lid Jan Janssen ter beschikking gesteld. 

 

blz-27

1981

Op 22 januari 1981 wordt Henk van Engelen (als opvolger van Frans van Duren) de nieuwe voorzitter van LTC Uden, Jack Gaemers (toern.cie) en Hans Kloppenborg (pavilj.cie) worden de nieuwe bestuursleden (Mildred Baan vertrekt).

1982

  Het jaar 1982 wordt extra energie geïnvesteerd in de noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van het paviljoen. Een bouwcommissie met Jan Marselis, Hans Kloppenborg, Piet Kok en Wil Brok heeft het karwei geklaard. Daar het paviljoen eigendom was van de gemeente, kostte de voorbereiding op het punt van wensen en kosten erg veel overleg. Bijzonder veel aandacht krijgt bij de paviljoencommissie “het draaien” van de bardiensten door vrijwilligers binnen de vereniging. Peter Schoonings neemt in het bestuur de recreatiecommissie over van Lambert van Lieshout.  

 

Zoals bekend ging het in het begin van de jaren tachtig in Nederland economisch wat minder en ook de gemeente Uden was genoodzaakt de broekriem aan te halen. De gemeente hanteerde bij haar bezuinigingsbeleid het principe, dat sportcomplexen - afgezien van subsidiemogelijkheden voor b.v. de jeugd - kostendekkend zouden moeten zijn. Er werd als gevolg van deze beleidswijziging jaren achtereen door het bestuur van LTC Uden stevig met de gemeente Uden gestoeid over de hoogte van de huurprijzen voor de banen en het paviljoen.

Bij de gesprekken met de gemeente kwam ook het onderhoud van de banen door de vereniging en zelfs de verkoop van het paviljoen aan LTC Uden ter sprake. LTC Uden maakte bij haar beleidsafwegingen tevens plannen om het paviljoen te renoveren. In 1982 werd een intentieverklaring opgesteld om met de gemeente tot een akkoord te komen omtrent de wensen van een verantwoord gebruik van paviljoen en banen.

blz-28

1983

Na lange discussies werd per 1 januari 1983 met de gemeente Uden een huurovereenkomst gesloten, waarbij  LTC Uden “huurt en verklaart in huur aan te nemen een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie C, nummer 4592, groot ongeveer 15.890 m2 met de daarop aangelegde 14 tennisbanen en tennismuur, welke een gezamenlijke oppervlakte hebben van 9.000m2…..”, voor de duur van dertig jaren.

Uiterlijk per 1 januari 2013 dienen de overeenkomsten met de gemeente Uden dus te worden verlengd.

Verder werd aan LTC Uden voor dezelfde periode een recht van opstal op 535m2 grond verleend voor het paviljoen, dat daarmee in eigendom overging aan LTC Uden. Dit laatste ging gepaard met een eenmalige betaling van ƒ 40.000,-- door LTC Uden aan de gemeente.

 

De club moest vanaf dat moment ook zelf de banen en het park onderhouden. Onderdeel van de overeenkomst was tevens de verplichting van LTC om “gedurende het speelseizoen dagelijks tenminste één baan ter beschikking te stellen aan personen die niet bij de vereniging zijn aangesloten.” Dit ten behoeve van de Ambtenaren Tennisvereniging, welke immers tot die tijd deze baan rechtstreeks van de gemeente Uden had gehuurd. De gemeente eiste evenwel vooraf haar goedkeuring te verlenen aan de door LTC in rekening te brengen huurprijs Derhalve huurde de Ambtenaren Tennisvereniging één baan. Overeengekomen werd hiervoor baan 13 ter beschikking gesteld.

blz-29

In januari 1983 neemt Jaap Vos de voorzittershamer van Henk van Engelen over. LTC Uden staat na haar overeenkomst met de gemeente Uden als beheerder èn eigenaar voor de niet geringe opgave het hele park zonder concrete hulp van de gemeente bedrijfsmatig en sporttechnisch op een verantwoorde wijze te runnen. In de organisatieopzet worden daarom enige wijzigingen aangebracht: -de redactiecommissie komt voorlopig onder het secretariaat; -de jeugdcommissie wordt binnen de technische commissie ondergebracht; -de park- en paviljoencommissie worden 2 aparte commissies, elk vertegenwoordigd in het bestuur; -er wordt een parkmanager voor 26 weken per jaar aangesteld.

Het centre court wordt dit jaar gerenoveerd.  

 

Toen LTC Uden eenmaal zelfstandig was, besefte het bestuur, dat een zgn. tweesporen-beleid nodig zou zijn om de vereniging financieel goed te laten draaien.

Aan de ene kant was dit beleid gericht op de blijvende betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de eigen leden. Maar een tweede element zou moeten zijn een poging om langs andere wegen fondsen aan te boren, welke de tennissport op termijn zouden kunnen versterken. Zo wordt om te beginnen  het jeugdtoernooi dit jaar door Hout-Brox Intersport gesponsord.

Daar waar voorheen de Udense middenstand LTC Uden welgevallig was met het beschikbaar stellen van “een onsje worst” bij een prijsuitreiking, was dit gebaar van Hout-Brox Intersport de aanzet tot een niet meer weg te denken fenomeen…. Sportsponsoring !.  

1984 

In 1984 werd bij LTC Uden een jeugdbestuur (voorzitter Maurice Couwenberg) geformeerd, welke de jeugdbar zou beheren en jeugdactiviteiten zou organiseren. Een van de activiteiten was de organisatie van een tenniskamp voor junioren op ‘Het Roekenbosch’, te Blitterswijk. Alwaar de deelnemers zich per fiets naartoe begaven.

blz-30

In januari wordt Paulien Bremer (Atie Duivenvoorden) secretaris. Andere nieuwe bestuursleden zijn: Wim Spaans † (P.R.), Jan Dekker (recreatiecommissie), Hans Luitwielen (parkcommissie) en Henny Reynen (toernooicommissie), die de plaatsen innemen van Piet van Antwerpen, Piet van de Heuvel en Peter Schoonings. De technischecommissie (Piet den  Hollander) geeft dit jaar bijzondere aandacht aan het trainingsprogramma. Per 1 juli wordt Monique van de Heuvel (eveneens door tussenkomst van de Stichting Sportservice N.B.) voor één jaar benoemd als trainer. Op 1 oktober wordt Mirjam Luca v/d Tillaar voor een jaar benoemd als trainer. Door de parkcommissie werden de banen 1 t/m 5 verlicht en werd het hele park van beregening voorzien, noodzakelijk voor de kwaliteit van het gravel. De P.R.-commissie (voorheen de redactiecommissie) zorgt voor contact met de pers en brengt meer structuur in haar activiteiten door het maken van een sponsorplan, gericht op het werven van fondsen voor de financiering van het jeugdbeleid.  

blz-31

 

Ook in Odiliapeel wordt geleidelijk aan behoefte gevoeld aan een eigen tennisaccommodatie, maar de gemeente Uden was er nog niet rijp voor. Dus werden de koppen bij elkaar gestoken en omdat er geen andere mogelijkheid was, werden er 2 ZOAB-banen aangelegd op de eigen grond van Leo Rooijmans, in die tijd een van de betere tennissers bij LTC Uden. Deze banen werden op 16 maart 1984 officieel door wethouder Henk Wintjes geopend. Als wethouder van financiën kon Wintjes het wel waarderen, dat Rooijmans zelf deze banen had gefinancierd. Pas later (op 16 februari 1990) werd in Odiliapeel een tennisvereniging opgericht, welke werd genoemd  “De Witteg(h)eit”. Deze naam is afkomstig van een cafeetje langs de vroegere zandweg van Uden naar Mill, beheerd door de weduwe Rooijendijk, die de vermoeide passanten van een drankje voorzag. Het vrouwtje had zelf grijze haren, maar hield ook witte geiten, zodat haar cafeetje door de regelmatige bezoekers ‘De Witte Geit’ werd genoemd. De poort van de vliegbasis op deze plek heet daarom ook “De Witte Geit”. De tennisclub Odiliapeel heeft er zelf een “h” tussen geplaatst, om te symboliseren, dat het tussen de leden onder elkaar altijd “wit” is Ook de rijvereniging van Rooijmans draagt de naam “De Witteg(h)eit”. De tennisaccommodatie is in januari 1999 overgedragen aan Fons Braks en in augustus 2000 voorzien van kunstgras. De tennissers huren nu de baan van Braks.  

 

1985

Op 24 januari 1985 neemt Ben Hilders het penningmeesterschap over (Hans Bolt). Bolt heeft in zijn 5-jarige periode van penningmeesterschap de hele privatiseringsprocedure meegemaakt en lanceert bij zijn afscheid de slogan: 

 Wat een club ! 

Hans Vos (Wim Spaans) wordt in het bestuur benoemd voor de P.R. De P.R.-commissie zorgt er voor, dat dit jaar reeds verschillende toernooien door Udense bedrijven worden gesponsord. Het jeugdfonds is goed aangeslagen door de uitgifte voor ƒ 10.000,-- van jeugdfonds-obligaties en door de collecte voor “Jantje Beton”, waarvan de helft voor de deelnemende club is. Hierdoor kan het jeugdplan van de technische commissie worden gehandhaafd. Er komt een nieuw afhangsysteem met klokken.

De toernooicommissie breidt haar programma uit met een geslaagd veteranentoernooi. In juni vindt er zelfs een nacht-toernooi plaats van 19.00 tot 04.00 uur in de morgen, gevolgd door ontbijt. Verder wordt er door de technische commissie wederom een kamp voor de jeugd georganiseerd, dat een groot succes wordt. Ditmaal ging de reis naar ‘De Braakman’ in Hoek op Zeeuws-Vlaanderen.

blz-32

 

1986

In 1986 komen er een reeks wijzigingen in het bestuur:

Hans van Veldhoven (Piet den Hollander) voor de Techn.Cie.

Jan Nelissen † (Hans Luitwielen) voor de parkcie.

Roeland Smits (Henny Reynen) voor de toern.cie.

Simon Tangerink (Hans Kloppenborg) voor de pavilj.cie. 

LTC Uden maakte er met een ledental van 935 een jaar van bezinning van, waarbij het ging om consolidering van eerder vastgesteld beleid en gevoerde activiteiten. Zo werd er door de P.R.-commissie een intensieve ledenwerving gehouden via de pers en tennishal De Schaapskooi. Ook besteedde de commissie veel aandacht aan de sponsoring, rommelmarkten en de collecte voor Jantje Beton; alles t.b.v. het jeugdplan. De uitgifte van het obligatieplan stagneerde echter. Er was verder aandacht voor het laten functioneren van het paviljoen door de eigen leden. Voor de parkcommissie werd nog eens duidelijk, dat LTC met zijn gravelbanen bijzonder weersafhankelijk was. Was in 1985 b.v. overvloedige regenval nog de spelbreker voor de toernooicommissie en waren bij de opening van dit seizoen de banen door de regen nauwelijks bespeelbaar, toch werd 1986 gekenmerkt door tropische temperaturen, terwijl het scharreltoernooi in oktober weer uitviel wegens ...regen. Niettemin werd het seizoen besloten met een “droge” en gezellige haringavond; immers het paviljoen ging nog per 1 oktober dicht. De recreatiecommissie voert het dauwtrappen weer in en met veel succes ! Het contract met trainer Hans Buddingh wordt na 6 jaar beëindigd. Peter van Klaveren wordt de nieuwe hoofdtrainer. Frank  Boef en Monique v.d. Heuvel verzorgden zoals gebruikelijk de zomertraining voor de jeugd. Een enthousiast jeugdbestuur had een uitgebreid programma. Zo werden een eigen openingstoernooi, een paastoernooi voor basisscholen, een intercompetitie en dauwtrappen georganiseerd; een open jeugdtoernooi moest worden afgelast. Er werd weer met succes een jeugdkamp georganiseerd. Ditmaal, en weer op de fiets, naar het Leukermeer.

blz-33

1987 

In de algemene ledenvergadering van 27 januari 1987 wordt Roeland Smits (in de plaats van Jaap Vos) de nieuwe voorzitter  van LTC Uden. José Louwers neemt het secretariaat over (Paulien Bremer). Robert Breukers (Roeland  Smits) wordt de nieuwe man voor de toern.cie. Leo Stakenburg (Jan Dekker) komt in het bestuur voor de recr.cie. Bij LTC Uden loopt het ledental wat terug naar 662 senioren en 225 junioren, d.i. samen 887 leden. In dit jaar wordt de laatst termijn aan de gemeente betaald voor de overname van het paviljoen en wordt met het onderhoud van het paviljoen begonnen. De begroting wordt geautomatiseerd. Er wordt een P.R.commissie nieuwe stijl opgericht. Er komt een nieuw afhangsysteem met zgn. LTC-creditcards met naam en pasfoto. (Voordien naamlabels voor sleutelhangers). Door de recreatiecommissie wordt naast het gebruikelijke programma een nieuw ouder/jeugdtoernooi georganiseerd. Het is zo’n nat seizoen, dat de parkcommissie met een verticuteer-machine probeert de gravel waterdoorlatend te maken. Deze methode wordt snel ingeruild voor een “waterwals”, waarmee meer succes wordt geboekt. Wegens enorm succes uit voorgaande jaren werd een jeugdkamp gehouden op ‘Het Vossenhol’, aan de Kagerplassen.  

1988

 

In 1988 viert LTC Uden haar 3e lustrum met een week-end toernooi op 17 t/m 19 juni. Bij deze gelegenheid krijgt het paviljoen nieuw meubilair. Bovendien komen er fraaie scoringsborden op 10 banen. Gelukkig scoort Wim Kieft, op het EK in de wedstrijd tegen Ierland, juist voor aanvang van de officiële receptie, het beslissende en verlossende doelpunt In deze ontlading gaat LTC feest vieren. De tennissers moeten zelf na gebruik de banen vegen om het gravel in een beetje redelijke staat te houden. Ook de gemeente Uden feest bij gelegenheid van de inschrijving van de 35.000-ste inwoonster in het geboorteregister.

Intussen is Lies Leenders (Simon Tangerink) benoemd in het bestuur voor de pavilj.cie.; en neemt Wim Spaans de techn.cie over (Hans van Veldhoven). Er doet zich in dit jaar de merkwaardige ontwikkeling voor, dat het aantal senioren stijgt, terwijl het aantal junioren terugloopt, waarbij het totaal aantal leden van respectievelijk 664 en 168 = 832 constant blijft. Deze ontwikkeling, in ogenschouw met het actieve jeugdbeleid, stemt het bestuur tot nadenken.

1989

Op termijn kunnen maatregelen, o.m. gericht op verlenging van het tennisseizoen en langere openstelling van het paviljoen, niet uitblijven. Het paviljoen heeft een goed seizoen een redelijke balans, maar….de overige inbreng van de eigen leden laat nog wat te wensen over.

In januari 1989 wordt Wil Couwenberg (Ben Hilders) de nieuwe penningmeester. Jacques van Nunen (Hans Vos) wordt de nieuwe P.R.-man in het bestuur. De banen 1 t/m 7 krijgen een drinkfonteintje. Er komt controle op clandestien tennissen. Er wordt een introducé-label ingevoerd voor f.10,-- per dag. Nieuw dit jaar is het open jeugdtoernooi. De recreatiecommissie breidt haar reeds ruime programma uit met de dinsdagavondcompetitie (voor onze werkende dames).

1990

Op 29 januari 1990 wordt Wim Koene (Roeland  Smits) voorzitter van LTC Uden, welke functie hij ook bij T.V.U. reeds had bekleed. Jan Koster (Wim Spaans) neemt in het bestuur de zorg voor de techn.cie. Sea Bergink (Robert Breukers) wordt voorzitter van de toern.cie.  

blz-35

 

Op 10 mei wordt o..l.v. Piet den Hollander een speciale commissie ingesteld, welke het bestuur zal adviseren over: “De doelstellingen van de vereniging en de daarvoor vereiste organisatievorm” Een juiste mix tussen prestatief en recreatief tennis. De opzet van de bardiensten en de omvang van het park.

De eerste consequenties zijn: Dat LTC Uden overgaat tot het verlichten van meer banen en daarmee tot het verlengen van het seizoen. Alle commissies krijgen/houden een vertegenwoordiging in het bestuur. De adviescommissie zal verder als klankbord dienen voor het bestuur.   Bij de clubkampioenschappen wordt afscheid genomen van trainer Peter van Klaveren. Zijn opvolgster is Mirjam Luca-van de Tillaar. Monique van de Heuvel blijft de recreatieve training van de jeugd verzorgen.

In 1990 doet zich een nieuw fenomeen voor in de tenniswereld: het VUT-tennis doet zijn intrede bij LTC Uden. Door werkloosheidsmaatregelen van overheid en bedrijfsleven groeit het aantal mensen, dat zoekt naar een zinvolle besteding van hun extra vrije tijd.

Herman Beuvink, die de voorgaande winter met een 18-tal ‘’laatbloeiers’’ in de hal had getennist, neemt op 14 april van dit jaar het initiatief om binnen LTC Uden een vuttersclub te starten, welke in principe op vrijdagmorgen vaste banen ter beschikking zou moeten krijgen. Deze Vuttersclub, welke alleen uit mannen bestond, groeide gestaag uit tot ruim 70 leden anno 2002. Ook bij andere verenigingen werden intussen vuttersclubs opgericht.  

 

Na 10 jaar is Herman Beuvink echt in de VUT gegaan en heeft Martin van Kuppeveld de organisatie van Herman overgenomen.   Enigermate vergelijkbaar met deze mannen-club is de dinsdagmorgen intercompetitie voor vrouwen (vroegere huisvrouwencompetitie). Deze intercompetitie bestaat ruimschoots langer dan de mannen-club. Zij is in organisatorische zin wel vergelijkbaar. Alhoewel ressorterend onder de auspiciën van de recreatiecommissie, opereren zij geheel zelfstandig. Zij werken elke dinsdagmorgen, zomer en winter, een onderlinge competitie af. Hieraan nemen zo’n 50  dames, variërend van 25 tot 80 jaar aan deel. Deze club wordt geleid door Elly van Dillen (vòòr 1994 o.a. Wilma Kooistra/Lan den Hollander (destijds op donderdagen), Henriëtte Kuit-van Oers, Romana Stakenburg, Maria Cayseele).

In 1990 houdt de Ambtenaren Tennisvereniging, evenals De Zevenster, een van de voorlopers van LTC Uden, op te bestaan en zegt de huur van baan 13 bij LTC Uden op. De leden van de voormalige A.T.V. worden lid van LTC Uden of naar keuze van een andere tennisvereniging in Uden of naaste omgeving. Wellicht wordt hiermee duidelijk, dat een “besloten”, niet op de buitenwereld gerichte vereniging, onvoldoende levensvatbaarheid heeft. In 1990 is eveneens een begin gemaakt met de in dienst neming van een vaste kracht. (Via de NIWOB, thans IBN-Groen). De vaste kracht was nodig voor het vele onderhoudswerk van het eigen park, met name de gravelbanen en is intussen alleszins verantwoord gebleken. Eerst kwam Frans (Jans), spoedig gevolgd door Edwin (van Eerdt), een koppel, dat nu moeilijk nog weg te denken is bij LTC Uden. 

1991

 

In 1991 wordt het tennis geleidelijk aan ook meer gezien als spel dat past in de toenemende vrije tijd van de leden. En dit heeft zijn consequenties. Er wordt daarom gewerkt aan de accommodatie. De banen 11, 12 en 13 (de oude situatie achter de oefenmuur, waar ook de ambtenaren hun baan hadden gehuurd) worden buiten gebruik gesteld, waarbij een optie voor 2 banen ten oosten van het paviljoen wordt bedongen. Om het gebruik van de overige banen uit te breiden, worden de banen 6 en 7 en het centrecourt van baanverlichting voorzien. Ook wordt er weer een nieuw systeem voor paviljoendiensten ingevoerd: 45 leden draaien een aantal beurten en krijgen daarvoor korting op hun contributie. Er waren wat kanttekeningen bij, maar het systeem werkt niet slecht. Het sponsorbeleid wordt nader uitgewerkt, waarbij men uitgaat van een hoofdsponsor en cosponsors. Ook de windvangers worden in dit verband ten nutte gemaakt. 

blz-36

Vanaf januari is Frans Verstraeten (Lies Leenders) bestuurslid, tevens voorzitter van de paviljoencommissie geworden.  

1992

In 1992 timmert de accommodatiecommissie (voorheen parkcommissie) flink aan de weg. 5 Banen (1, 2, 3, 4 en 5) worden gerenoveerd en het gravel vervangen door Desso/Ubink kunstgras en van nieuwe verlichting voorzien. Zes gravelbanen (6, 7, 8, 9, 10 en het centrecourt) blijven over.

blz-37

 Deze eerste omzetting van “gravel” in “kunstgras” ging bepaald niet zonder slag of stoot. Het bestuur had zich terdege voorbereid door op meerdere plaatsen het kunstgras te bestuderen en zich te laten adviseren. Ook op Papendal had men zich over de gevolgen van dit nieuwe materiaal laten voorlichten. Tijdens een in d’n Vorstenburgh belegde algemene ledenvergadering werd fel gediscussieerd en van weerszijde gedreigd met het opzeggen van het lidmaatschap. Na stemming bleek uiteindelijk een grote meerderheid voor de verandering en stemden alleen Toon v.d. Ing, Hans Vos en Henk Sliedrecht, voor wie het gravel nog te “heilig” was, tegen.

blz-38

Voor de investering van in totaal ƒ 125.000,-- werd met gemeentegarantie een lening gesloten bij de RABO-bank. De vaste medewerkers blijken steeds meer een uitkomst, nu het park en het paviljoen het hele jaar open zijn.   In de vergadering van januari wordt Peter van Leeuwen bij het vertrek van Wil Couwenberg de nieuwe penningmeester. Robert Timmerman (Sea Bergink) wordt bestuurslid, tevens voorzitter van de toernooicommissie.  

 

In 1992 wordt eveneens door een ploeg schilders (Jacq v.d. Emde, Theo Egging, Leo Elshof en Jan v.d. Heuvel) in hun vrije uren een noodzakelijke onderhoudsbeurt gegeven aan alle omheiningen rondom de tennisbanen alsmede aan het buitenschilderwerk van het paviljoen.

Voor de financiering van het kunstgrasproject wordt de Stichting Molenheide onder voorzitterschap van Herman van Iersel opgericht (notariële akte van 9-11-1992), welke stichting de uitvoering van de reconstructie financierde door de exploitatie van de banen op zich te nemen en jaarlijks de kosten door middel van een huurprijs aan LTC Uden in rekening bracht. De onderliggende gedachte voor deze stichting was het fiscaal voordeel met betrekking tot de te betalen BTW. In concreto kon onmiddellijk ƒ 37.000,-- aan B.T.W. worden teruggevraagd, terwijl op termijn over de huurprijs natuurlijk wel BTW verschuldigd zou zijn. Gewijzigde fiscale wet- en regelgeving hebben dit voordeel in 1995 echter beperkt tot uitsluitend de tot dat jaar aangebrachte kunstgrasbanen. 

blz-39

1993, EEN ZWARTE DAG

 Zondag 21 maart 1993 werd een zwarte dag in de geschiedenis van LTC Uden. In de nacht van zaterdag op zondag wordt het pas gerenoveerde paviljoen door brand verwoest. De oorzaak van deze brand is nooit achterhaald. Vroege tennissers en enkele bestuursleden zagen op deze zondagmorgen de brandweer nog nablussen. Latere tennissers van de zondagmorgen-competitie stonden - met taarten in hun hand wegens afsluiting van de competitie - beteuterd naar de smeulende resten van hun paviljoen te kijken.

 “De klok stond stil op 5.50 uur.”

blz-40

... EN DE TIJD STOND EVEN STIL

Dit symbolische gegeven werd door de clubleiding aangegrepen door er op te wijzen, dat slechts de tijd even had stilgestaan.

Daarbij was het beeldje van Foetsi Moeti, zij het enigszins geblakerd van de brand gered. Het wordt met zorg bewaard in de trofeeënkast van LTC Uden. Ook de clubvlag van LTC Uden, toevallig bij Edwin thuis in de was, heeft de ramp overleefd. De koperen bol boven het paviljoen, een kunstwerk, waaraan Jan Smits veel vrije uren had besteed, heeft de hitte van de vuurzee niet overleefd.

Er werd snel een noodpaviljoen geplaatst en de tennisactiviteiten gingen gewoon door.

Zo was intussen Marlies Dekker aangetreden als de nieuwe secretaris ter opvolging van José Louwers. Ger Urbanski (Leo Stakenburg) wordt in het bestuur benoemd en voorzitter van de recreatiecommissie. Hans Kampers (Jacqes van Nunen) neemt in het bestuur de verantwoording voor de P.R. op zich. Het Vutterstennis komt dit jaar tot een uitwisseling met Park-Hoeven.

Direct na de brand werden onder leiding van voorzitter Wim Koene en “bouwpastoor” Ton Stegers plannen gemaakt voor een nieuw paviljoen. Met een bouwcommissie (Ton Stegers, Piet Kok en Tiny Kardol) werd vergaderd, overleg gepleegd met de gemeente, werden mogelijkheden onderzocht en berekeningen gemaakt. Een bouwteam o.l.v. Sjef Janssen (Ton van Mierlo, Gerard Karperien, Jan Smits, Wil Couwenberg, Teun Ter Horst †, Peter van Leeuwen, Ad Foudraine, Jan Marselis, Ad Vrenssen en dezelfde schildersploeg uit 1992) werden een deel van de werkzaamheden (slopen, riolering, centrale verwarming, schilderen) in eigen beheer uitgevoerd. De sloopwerkzaamheden betroffen niet alleen het voor de bouw gereed maken van het eigen (afgebrande) paviljoen, maar evenzeer de sloop van onderdelen, deuren, balken, sanitair, verlichting en andere zaken uit theaterzaal De Schouw, welke toen op het Brabantplein voor nieuwbouw moest plaats maken. Al het houtwerk (oud en nieuw) werd door de schildersploeg in de werkplaats van aannemer Jan Peerenboom grondig onder handen genomen. 

Door dit eigen werk werd voor de vereniging een bedrag van ruim ƒ 40.000,-- bespaard.  

blz-41

 

Op basis van een begroting van in totaal ƒ 690.000,-- werd op 30 oktober 1993 door voorzitter Wim Koene en bouwpastoor Ton Stegers de eerste steen gemetseld.   Architect Jac Louwers en aannemer Jan Peerenboom gaven de plannen - na een clubvriendelijke offerte - en werkend met een open begroting - vorm en gestalte.

blz-41-0002

1994, EEN NIEUW PAVILJOEN

Op 4 juli 1994 vond om 20.30 de feestelijke opening van het paviljoen plaats. Een nieuw aan de eisen van de tijd aangepast paviljoen, was op de puinhopen van 21 maart 1993 verrezen.

blz-42

Het elan van de vereniging was niet gebroken, integendeel de eigen betrokkenheid van leden en de inzet van vrijwilligers bleek sterker dan ooit. Dat alleen de tijd had stilgestaan, en LTC Uden zelf, met toen 831 leden, nog bruiste van leven, was duidelijk aangetoond. De plaquette bij de opening “NON SIBI SED OMNIBUS “, niet voor zich zelf,maar voor allen (tekst afkomstig van Ton van Mierlo †) werd gezien als de basis voor het bestaansrecht van LTC Uden op dit niveau. Na de nieuwbouw is het recht van opstal met de gemeente verlengd tot 31 maart 2024. De huurovereenkomst voor de ondergrond van de banen loopt nog tot 1 januari 2012 (zie 1983). Voor de paviljoendienst was het een jaar van behelpen en geholpen worden. Toch was de omzet in de resterende 11 maanden nog ƒ 100.000,--. De stamtafel in het paviljoen is door Ad Foudraine vervaardigd van materialen uit De Schouw en ook de spotjes in het plafond van het paviljoen zijn afkomstig uit De Schouw. Ook het reserveren van een baan werd aangepast en - dank zij aannemer Jan Peerenboom - in een nieuw “overdekt” systeem ondergebracht, zodat leden, die bij regen willen tennissen, tenminste hun baan droog kunnen afhangen.  

Volgens het reeds uitgestippelde beleid worden in 1994 ook de banen 6 en 7 en het centrecourt van kunstgras voorzien. (Deze banen waren al verlicht)   Er wordt verder een minibaan, zandbak en speelrek voor kinderen aangelegd. Edwin en Frans hebben o.a. gezorgd voor een ruimere en betere fietsenstalling. De accommodatiecommissie komt o.l.v. Ton Stegers (Jan Nelissen/Frans Verstraeten). Han Metz (Frans Verstraeten) wordt voorzitter van de paviljoencommissie.

 

Nadat het nieuwe paviljoen was gereedgekomen, werd er door de vereniging intensief gesleuteld aan de structuur van de eigen organisatie. Gebaseerd op nieuwe ontwikkelingen en opgedane ervaringen werd de complete commissiestructuur nog eens onder de loep genomen en de specifieke taken van elke commissie duidelijk omschreven. Via de commissievoorzitters behield het bestuur een lijn naar alle commissies en waren de commissies op de hoogte van het door het bestuur gevoerde beleid en incidenteel genomen besluiten.

De Stichting Moleneinde wordt meer met LTC Uden vervlochten.   Er wordt gepleit voor verdere automatisering voor de boekhouding, maar ook voor de ledenadministratie en bardienstregeling. Een budget van ƒ 5.500,-- wordt beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een eerste computer.

1995

Per 1 september 1995 treedt Derk Steenbakkers (via de Stichting Sportservice N.B.) aan als de nieuwe trainer van LTC Uden. Verder waren Mirjam Luca en Peter Bax tennistrainers en Aad Petersen de conditietrainer. Maar er gebeurde meer dan tennissen alleen: In dit jaar worden 3 nieuwe banen (11, 12 en 13) aangelegd met kunstgras en verlichting. Alleen de banen 8, 9 en 10 blijven (op aandringen van enkele leden) nog van gravel voorzien. Ook werd de keukenapparatuur uitgebreid, waarmee de bar zich aanpast aan de wensen van leden en gasten. Het buitenschilderwerk kwam volgens planning gereed. Er werd een uitgebreid programma opgesteld van trainingen, competities en begeleiding, waarbij 48 teams waren betrokken.

1996 

blz-43

 

Door de jaren heen zijn belangrijke sponsors voor LTC Uden geïnteresseerd, zoals Bonduelle - EMI - Hout-brox – Rabo Bank - Egelie. Mede door een zeer actieve P.R.-commissie zijn nu voor alle banen zgn. baansponsors aangetrokken. Hierdoor kreeg de vereniging een ruimere armslag voor het ontplooien van diverse activiteiten met name voor training en opleiding van de jeugd.   Op 22 januari 1996 neemt Carla van Veldhoven het secretariaat over (Marlies Dekker) en wordt Cees Keizer de nieuwe penningmeester (Peter van Leeuwen). Ria Hylkema (Han Metz) komt in het bestuur als voorzitter van de paviljoencie. Jan Dekker (Hans Kampers) belast zich in het bestuur met de zorg voor de P.R. John Starren (Robert Timmerman) wordt bestuurslid en voorzitter van de toernooicommissie.

1997

blz-44

Per 1 januari 1997 wordt het contract met de Stichting Sportservice Noord-Brabant door gewijzigde omstandigheden beëindigd en komt Derk Steenbakkers rechtstreeks en voor onbepaalde tijd in dienst van LTC Uden. Derk bleek een uitstekende trainer voor zowel prestatieve als recreatieve spelers, die ook in staat was de eigen kweek voor LTC Uden te behouden. De vereniging volgt in haar beleid tot aanpassing en verbetering de algemeen maatschappelijke tendens tot vernieuwing naar bestuurlijke èn maatschappelijke waarden. De vele activiteiten, competities, toernooien en gezelligheidsevenementen brengen het ledental tot boven de 1000 en de begroting op ƒ 400.000,--. Op 2 september 1997 wordt de door de gemeenteraden van Uden en Veghel voorgenomen fusie tussen de beide gemeenten door de Ie Kamer der Staten Generaal verworpen. Voor LTC Uden had deze beslissing geen directe gevolgen.

1998

In het week-end van 18 en 19 juni 1998 wordt het 25-jarig bestaan van LTC Uden gevierd met een druk bezocht toernooi en een uitbundige feestavond.

blz-44-2

De vereniging heeft op dat moment 1026 leden (215 junioren) en er wordt een ledenstop bepaald bij 1050 leden.

Theo Groothoff (John Starren) wordt bestuurslid en voorzitter van de toernooicommissie. Op 15 maart 1998 loopt het 10-jarig contract met Oranjeboom af. Interbrew Omnidrink wil het contract verlengen met levering Oranjeboombier en eigen Palm.

 

De succesvolle zomer donderdagavond intercompetitie voor zowel dames als heren wordt dit jaar, gesponsord door Quintes, ook in de winter gespeeld. Deze competitie is intussen bijna uit zijn jasje gegroeid.

1999

blz-45

Vanaf 1999 is het bestuur van LTC Uden (samen met Park Hoeven en Tennisvereniging Volkel) in discussie met de gemeente Uden over de forse huurverhoging voor het tennispark. (Had het niet doorgaan van de fusie met Veghel dan toch wel gevolgen voor LTC Uden?) Uit een grondig ingesteld onderzoek blijkt, dat de gemeente Uden (in vergelijking met andere gemeenten in Noordoost Brabant) aan de tennisverenigingen in Uden een extreem hoge huurprijs in rekening brengt. Mede door de inzet van ons lid Dirk Broekhaus (Leefbaar Uden) werd dit tot onderwerp gemaakt bij de gemeenteraadsverkiezingen 2002. Op 1 maart wordt José van der Logt (Carla van Veldhoven) secretaris. Gerrit Kooistra, lid van de accommodatiecommissie, neemt voorzitterschap van Ton Stegers over en komt ook in het bestuur. De paviljoencommissie gaat gerund worden door Fred van Heulen (Ria Hylkema). Jacques van Amelsfoort (Jan Koster) komt in het bestuur voor de technische commissie.   In de jaren negentig heeft LTC Uden geparticipeerd in de Stichting Team Tennis Uden (later genoemd de Stichting Team Tennis De Peelrand), welke stichting in het begin mede geleid werd door Carla van Veldhoven.  

Omdat in de winterse periode door weersomstandigheden vaak minder kon worden gespeeld, werden door de stichting in een hal toernooien georganiseerd, waaraan de jeugd van de aangesloten verenigingen konden deelnemen om hun tennisniveau op peil te houden, c.q. op te voeren.   Met name de technische commissie heeft zich sterk gemaakt voor deelneming van de eigen jeugd aan deze toernooien. Wellicht door verbetering en uitbreiding van de accommodaties is deze activiteit achterhaald en is de Stichting Team Tennis De Peelrand intussen opgeheven.

2000

Per 1 januari 2000 wordt een nieuw systeem van automatisering ingevoerd. Op 20 maart wordt Leo Stakenburg (Cees Keizer) de nieuwe penningmeester.

LTC TENNIS NIEUWS wordt in een nieuw, bijzonder mooi jasje gestoken! Ook de laatste 3 tennisbanen (8, 9 en 10) worden dit jaar van kunstgras en verlichting voorzien. Het kunstgras had het gravel - zij het in een soms hevig gevecht - uiteindelijk toch royaal van de baan geveegd. De leden van LTC Uden waren van een verplichting verlost! De investering bedroeg ƒ 155.000,-- en is uit eigen middelen betaald. (Dus zonder geldlening en zonder gemeentegarantie).

Verzorging van de paviljoendiensten, jarenlang een zorgenkindje voor bestuur en paviljoencommissie, werd opnieuw bekeken. Bij onderzoek bleek, dat de aanstelling van een pachtbaas voor de vereniging onbetaalbaar zou zijn. Het bestuur heeft daarom voorgesteld de paviljoendienst als een verplichting aan het lidmaatschap te koppelen, m.a.w. alle leden doen er aan mee.

Na de sinds 1973 succesvolle open BCD-toernooien wordt door de toernooicommissie voor het eerst bij wijze van proef ook een open A-toernooi georganiseerd. Daar dit zonder sponsors ondenkbaar is, worden EMI, Rabobank en Jan Peerenboom bereid gevonden voor dit A-toernooi, naast hun sponsoring voor het BCD toernooi, extra bij te dragen.

blz-46

Omdat tennis niet het enige doel in het leven is, collecteert LTC Uden al jaren middels een glazen huisje op de bar in het paviljoen, onder het motto:

“uw wisselgeld voor een . . . . . .thuis ver van huis” voor het sympathieke Ronald Mc Donald Kinderfonds. Bij de prijsuitreiking van de clubkampioenschappen in oktober van dit jaar is een vertegenwoordiger van het fonds aanwezig voor het in ontvangst nemen van een cheque ter waarde van ƒ 2.000,--. Het glazen huisje zit weer aardig vol, maar ligt wel - helaas ook hier door schande wijs geworden - aan de ketting. 

2001

 

In de redelijk bezochte algemene ledenvergadering van 19 maart 2001 worden weer belangrijke besluiten genomen. Zo wordt besloten tot een nuttige uitbreiding van het paviljoen, welke vooral nodig is voor een verantwoorde huisvesting van leiding, personeel en automatisering.   In deze vergadering trad Wim Koene na 11 jaar af als voorzitter. Hij wordt door de vergadering bij acclamatie benoemd tot erevoorzitter.

Wim wordt (aanvankelijk voor de duur van één jaar) opgevolgd door de voorzitter van de P.R.-commissie Jan Dekker. Marcel Theuns neemt op zijn beurt het voorzitterschap van de P.R.-commissie van Jan Dekker over. Theo Groothoff neemt afscheid als voorzitter van de toernooicommissie. Voor deze vacature wordt nog naar een opvolger gezocht.  

blz-47

Op 5 juli 2001 wordt de 40.000-ste inwoner van Uden ingeschreven. Waar de groei van LTC Uden min of meer gelijke tred hield met de groei van Uden, lijkt de toekomst van onze vereniging met de constante groei van Uden redelijk verzekerd.

2002

In een relatief matig bezochte vergadering op 18 maart  2002 wordt vooral het financiële beleid van het bestuur met de leden geëvalueerd. Vervolgens vinden enige bestuurswijzigingen plaats: Jeanne Cartigny (José van der Logt) wordt de secretaris van LTC Uden. Frans van Nunen (Theo Groothoff) wordt voorzitter van de toernooicommissie. Antoon Sleegers (Jacques van Amelsfoort) neemt de zorg voor de technische commissie op zich.

Dit jaar zal de in 2001 voorgenomen verbouwing  van  het  paviljoen, nodig voor bestuur, administratie en organisatie, worden gerealiseerd.

blz-48

LTC Uden  ANNO 2003 

Aan de hand van doelstellingen, gebaseerd op jarenlange ervaring en gericht op prestatief en recreatief tennis, formuleert het bestuur het beleid voor de vereniging Het besturen met commissies (met eigen taken en verantwoordelijkheden), reeds opgezet bij de oprichting in 1973, regelmatig bijgesteld en geëvalueerd in 1994, heeft tot goede resultaten geleid. Steeds met de eigen inkomsten en aanvullende middelen (zelfwerkzaamheid en sponsoring) proberen het maximale bereiken.

De belangrijkste werkterreinen, worden - behalve door twee vaste medewerkers voor dagelijks onderhoud van de accommodatie - door vrijwilligers verzorgd.

Het bestuur (onder voorzitterschap van Jan Dekker) wordt bijgestaan door een secretariaat (Jeanne Cartigny) en een financiële commissie en een 6-tal functionele commissies, waarbij het beleid bij de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden tot uitgangspunt dient. In 2003 is de ondersteuning aan het bestuur uitgebreid met een vrijwilligerscoördinator, in de persoon van Mini Bultman. Belangrijk daarbij is een goede coördinatie tussen de verschillende commissies.

 

Een actueel Huishoudelijk Reglement omvat de gedragsregels en verplichtingen voor de leden ten einde alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Gelet op de veelvuldige bestuurswisselingen, is het een hele toer steeds weer nieuwe enthousiaste en deskundige mensen te vinden, die naast hun baan en hun sport nog extra tijd kunnen vrijmaken voor noodzakelijk verenigingswerk. Door de all weather banen zijn ook de vrijwilligers het hele jaar in de weer.

Ter stimulering van dit gedrag en als dank voor de vele gratis uren van deze vrijwilligers heeft de vereniging al vanaf 1979 elk jaar een soort thanks-giving middag en/of avond georganiseerd. Hierbij worden commissieleden en hun partners, de sponsoren en adverteerders uitgenodigd om met elkaar in een specifieke ambiance met bijzondere attracties te genieten van een drankje en een hapje.

LTC Uden heeft door deze wijze van samen besturen en samen werken haar bestaansrecht afdoende bewezen. De vereniging is anno 2003 - met een ledental van 1100 (870 senior- en 230 juniorleden) - nog springlevend en heeft een breed draagvlak in de Udense samenleving en is binnen de sportwereld niet meer weg te denken.

DE FINANCIËLE COMMISSIE (3 personen o.l.v. Leo Stakenburg)

De penningmeester van LTC Uden is tevens penningmeester van de Stichting Molenheid. Het streven is er op gericht de Stichting Molenheide op te heffen en de activa en passiva alsmede de bijbehorende rechten en plichten, in te brengen bij LTC Uden.

De geautomatiseerde administraties zijn - mede door boekhoudkundige assistentie (Willy Aarts) - tijdig en volledig op orde.

De ledenadminsiutratie (Hans van Duijnhoven) ondersteunt mede de contributiebetalingen en de bardienstregeling (Kees Zegers).

Janny Tournier, als opvolger van Peter van Leeuwen, zorgt voor een adequate afhandeling van de kasgelden ten gevolge van de verkopen in het paviljoien.

De begroting 2003 beloopt een bedrag van € 154.000,-- ofwel ƒ 339.371,--. Te vergelijken met ƒ 52.800,-- in 1973.

De vereniging draait dankzij de hoge mate van vrijwilligheid budgettair neutraal.

DE PR&COMMUNICATIE COMMISSIE (5 personen o.l.v. Robert Veuger)

 

Deze commissie heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van een redactiecommissie tot een belangrijke representatieve poot van de vereniging.

De commissie verzorgt de interne en de externe PR voor LTC Uden.

Ook de sponsoring, een belangrijke bron voor LTC Uden heeft de voortdurende aandacht van de commissie. De uitstraling van "het tennis"naar leden en belangstellenden is immers een belangrijk communicatiemiddel voor de sponsors.

Het eenmvoudig gestencilde clubblaadje is in de loop der jaren uitgegroeid tot het TennisNieuws, dat 5 maal per jaar zorgt voor uitgebreide informatie aan alle leden. Mede door de nieuwe sporten in Uden als jeu de boules en golf lijkt de druk op het ledental wat af te nemen. Het ledental bedraagt toch nog 1.100, d.w.z. 870 senior- en 230 juniorleden.

Vanaf 2001 heeft LTC Uden een eigen Website op het internet. Op www.ltcuden.nl kan iedereen te allen tijde gewenste informatie opvragen onder de bittons:

blz-50

DE ACCOMMODATIECOMMISSIE (Gerrit - TON - Piet)

Na jaren werken, experimenteren, veranderen en uitbreiden heeft deze commissie nu de zorg ewn de verantwoording over 14 verlichte kunstgrasbanen, welke zomer en winter, overdag en '-avonds bespeelbaar zijn; alsmede over een eigen paviljoen.

De verzorging, waaronder de beveiliging, de hygiëne, gezondheid (legionella, luchtreiniging) en het baanresreveringssysteem, is volledig in eigen hand, d.w.z. met de welkome hulp van Edwin en Frans. De commissie is doende met de uitbreiding van het paviljoen en blijfdt verder alert op mogelijke verbeteringen b.v. apparatuur in het paviljoen of schuilhokjes bij de banen.

DE PAVILJOENCOMMISSIE (12 personen o.l.v. Piet Rooijendijk)

Deze commissie heeft tijdens het bestaan van LTC Uden een ware metamorfose ondergaan. Een eigen gebouw, dat in 2002 weer aan de nieuwe eisen werd aangepast. Door de nieuwe baanconstructie met kunstgras en verlichting is het paviljoen nagenoeg het hele jaar open.

Op het punt van de bardiensten is veelvuldig geëxpirimenteerd, maar de uiuteindelijke bereidheid van alle leden om zich hiervoor in te zetten heeft geleid tot de oplossing. Een afzondelijke bardienstadministratie (Kees Zegers) wordt hiervoor bijgehouden; lijsten met namen en telefoonnummers gevcen de leden de gelegenheid om zonodig hun beurten onderling te ruilen. Deze bijzondere vorm van massale eigen dienstverlening geeft niet alleen een financieel voordeel, maar versterkt ook de onderlinge band tusen de leden.

De commissie draait in 2003 op bais van een begroting van ruim € 87.000,--.

DE EVENEMENTENCOMMISSIE (11 personen o.l.v. Ger Urbanski)

Deze commissie (voorheen de recreatiecommissie) verzorgt jaarlijks tal van eenmalige evenementen al dan niet met een feestelijk tintje, en daarnaast een aantal onderlinge competities.

Door de jaren heenzijn vele toernooien met meer of minder succes georganiseerd, zoals bv. het dauwtrappen voor dames en heren, een kruikentoernooi, een huisvrouwentoernooi, een echtparen/vechtparen toernooi (later tennis/stennis toernooi) een sluitingstoernooi (ten tijde van de gravelbanen) en zelfs een nachttoernooi met ontbijt. Alle ideeën werden enthousiast uitgeprobeerd, geëvalueerden bijgesteld.

Door de gewijzigde omstandigheden hebben de opgedane ervaringen geresulteerd in enkelenu nog regelmatig plaatsvindende evenementen. Op de jaarlijks kalender, welke men in TennisNieuws kan terugvinden, prijken een aantal toernooien en competities, waarbij het niet alleen gaat om de onderlinge sportieve strijd maar evenzeer om de sfeer en de gezelligheid. De deelname aan de eenmalige toernooien zoals het ABN-AMRO nieuwjaarstoernooi, het Van Neerbosch regio vutters toernooi, het invitatie toernooi (EMI) en andere kunnen bogen op hoge inschrijvingen en mondden vaak uit in spetterende feesten.

Ook de wekelijkse competities, waaronder de Quints intercompetitie (218 deelnemers), de Fortis zondagmorgencompetitie (140 deelnemers), de Vutterscompetitie en de Skarrel-avonden op dinsdag zijn bijzonder in trek. Deze competities eindigen dan ook steevast met een gezellige avond.

img

DE TOERNOOICOMMISSIE (14 personen o.l.v. Frans van Nunen)

Deze commissie organiseert en verzorgt elk jaar bijzondere tennisvormen, waarbij het accent ligt op de krachtmeting van tennissers uit de verre omgeving. Hierbij wordt niet alleen gedacht in tennis in de prestatieve zin, maar ook aandacht gegeven aan het recreatieve tennis en aan sfeer en gezelligheid onder de deelnemers.

De organisatie van deze toernooien vraagt een verantwoorde planning met de KNLTB, omdat ook andere verenigingen eigen toernooien organiseren. Onderlinge afstemming in het verleden heeft geleid tot een 4-tal jaarlijks door LTC Uden te organiseren toernooien, welke intussen grote naamsbekendheid hebben gekregen t.w.: 

Het Rabobank Open jeugdtoernooi (vanaf 1973); Het E.M.I.  Open B-C-D-toernooi (vanaf 1973), vanaf 2000 een A-B-C-D-toernooi, en vanaf 2001 genaamd Nationaal Ranglijsttoernooi (categorie A) en Categorietoernooi (categorie B-C-D). Van het in 2000 gehouden Open A-troernooi was het niveau en het aantal deelnemers, en de belangstelling, boven verwachting en was de proef dus geslaagd. Ook in 2001 en 2002 werd dit toernooi met veel succes herhaald. In 2003 zelfs met de toevoeging "**".

blz-52

Het SEMECS Open veteranentoernooi (vanaf 1985); vanaf 2001 het Senioren+toernooi, gesponsord door Van Neerbos Bouwmaterialen , en verder; De BONDUELLE clubkampioenschappen (vanaf 1980, voordien de Udense kampioenschappen). 

DE TECHNISCHE COMMISSIE (8 persoenen o.l.n. Antoon Sleegers)

Deze commissie, waaronder ook de jeugdcommissie ressorteert,behartigt in de ogen van de tennisliefhebber de tennissport puur sang en streeftr daarin naar het hoogst haalbare voor de indivuduele deelnemers en voor de vereniging. De activiteiten zijn dan ook sterk prestatief en resultaat gericht. Ruim 60 teams met jeugd, senioren en veteranen komen namens LTC Uden uit in verschillende categorieën van de KNLTB landelijke- en districtscompetities.

In een het hele jaar omvattende activiteitenprogramma wordt met trainers, conditietrainers, coaches gewerkt aan begeleiding, balvaardigheid, spel en condities van de deelnemers aan de verschillende competities.

Alle facetten van het tennis, de competitie hebben aandacht van de commissie. Zo worden bij de jeugs informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de competitiespelers, hun ouders en coaches. Niets wordt daarbij aan het toeval overgelaten.

Regelmatig worden kampioenschappen behaald. De competitie eindigt dan ook met een gezamenlijkefeestavond, en met een huldiging van de kampioenen.

blz-53

 

BIJLAGE BRUINE BEREN BEKERS

CLUBKAMPIOENEN LTC UDEN 1973 - 2002