header01

Laatst bijgewerkt op 28 december 2021


Contributies

 Contributies        2022
Soort lidmaatschap:    
Senior 162,00
Student 120,00
Junior (leeftijd 13 t/m 17*)                             120,00
Midi (leeftijd 9 t/m 12*)   96,00
Mini (leeftijd 5 t/m 8*)   72,00
Maximum per gezin 585,00
Minimum jaarcontributie   30,00
Inschrijfgeld   20,00
Minimum donatie   30,00


 *) peildatum 1 januari van enig jaar

 

Bardiensten:    
Afkoop bardiensten (3 dagdelen)                      75,00
Toeslag no show bardiensten, per dagdeel  40,00

 

   

Tennistrainingen en Tennislessen.

De eigen bijdragen voor het deelnemen aan tennistrainingen en/of tennislessen staan vermeld op deze site onder Trainingen onder de menuknop Senioren en onder de menuknop Junioren.

 

Contributies en geldelijke bijdragen

 

Onderstaande artikelen maken deel uit van het Huishoudelijk Reglement.

Klik hier voor inzage van het volledige Huishoudelijk Reglement.

 

1) Contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de algemene vergadering welke gehouden wordt in maart. Nieuwe bedragen gaan dan in per 1 januari van het volgend kalenderjaar of zoveel eerder of later als de algemene vergadering dit nodig acht, en worden tijdig gepubliceerd op de website en in het clubmagazine.

2) Voor de volgende categorieën worden verschillende contributiebedragen vastgesteld:

Seniorlid Juniorlid Midilid Minilid Studentlid Maximale contributie voor gezins / samenlevingsverband Entreegeld

Verder worden de volgende bedragen vastgesteld:

Bedrag afkoop bardienst Bedrag toeslag bardienst Eigen bijdragen tennistrainingen en tennislessen Bedrag introductietarief Andere door de algemene vergadering vastgestelde bedragen.

3) Seniorleden krijgen in het jaar dat zij 18 jaar worden korting op de contributie tot het bedrag van studentleden. De aangevangen trainingssessies in dat jaar kunnen worden afgemaakt als zijnde juniorlid.

4) Studenten dienen hiertoe jaarlijks, uiterlijk op 1 december van enig jaar, de studentenkorting aan te vragen middels het aan de penningmeester insturen van een kopie van de inschrijving bij de onderwijs- of studie instelling of een kopie van de toekenning studiefinanciering door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), beiden met een geldigheidsduur in het betreffende verenigingsjaar. In geval van onduidelijkheid beslist het bestuur.

5) Contributie voor gezins/samenlevingsverband betekent het op één adres wonen van ouders/verzorgers en jeugdleden, alsook studenten die tot dat verband behoren.

6) Bij toetreding als lid in de loop van het kalenderjaar zullen de contributiebedragen naar evenredigheid van de nog niet verstreken kalendermaanden worden toegepast.

7) Tenzij op het aanmeldingsformulier anders is aangegeven wordt het lidmaatschap ten deze geacht te zijn aangevangen per de eerste van de maand waarin het inschrijvingsformulier is ontvangen. Het entreegeld is in alle situaties in zijn geheel verschuldigd.

 

Geldelijke bijdragen evenementen

 

Juniorleden, midi’s en mini’s zijn vrijgesteld van inschrijfgelden voor de deelname aan door LTC Uden georganiseerde evenementen en toernooien op het tenniscomplex aan de Boekelsedijk. Deze vrijstelling betreft uitsluitend de specifiek voor deze leden georganiseerde evenementen.

De bijdrage voor recreatieve evenementen zal per evenement in alle redelijkheid en met inachtneming van alle te maken kosten zo laag mogelijk worden vastgesteld.