Overlijdensprotocol LTC Uden


LTC Uden is een vereniging met een grote verscheidenheid in samenstelling en karakter van het ledenbestand. Als zodanig worden het bestuur en de leden ook geconfronteerd met overlijdensgevallen van leden, begunstigers en overigen die de vereniging een goed hart toedragen. Hierdoor ontstaan er allerlei gradaties in de vorm en mate van clubrouw binnen de vereniging. De te ondernemen acties na
het overlijden van bijvoorbeeld een erelid zullen anders kunnen zijn dan bij een familielid van het lid die zich binnen de vereniging anoniem heeft opgesteld. Evenzo spelen de omstandigheden waaronder het sterfgeval zich heeft voorgedaan een belangrijke rol. Het overlijden van een lid tijdens de wedstrijd of training, heeft een heel andere invloed op het verenigingsleven, dan wanneer het tijdens de zomerstop gebeurt.


Gelet op vorenstaande is de behoefte ontstaan om (principe) afspraken vast te leggen in een protocol. Dit protocol moet worden gezien als een regelende leidraad, maar moet tevens ruimte bieden voor afwijkingen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Uiteraard moet voor zover mogelijk altijd rekening worden gehouden met de wensen van de nabestaanden.


Het bestuur benoemt één van de bestuursleden tot contactpersoon; als zich een sterfgeval voordoet, moet deze contactpersoon ervoor zorgen dat het protocol in werking treedt. Het bestuur draagt zorgvoor de bekendmaking van deze contactpersoon binnen de vereniging.

 

Procedure bij een melding van overlijden
1. Als er een melding van overlijden ‘binnenkomt’ bij één van de (kader)leden van de vereniging, dan dient deze de melding terstond door te geven aan het bestuurslid belast met het overlijdensprotocol.

2. Dit bestuurslid besluit (indien nodig na ruggespraak met andere bestuursleden of betrokkenen) hoe het protocol wordt gehanteerd.

3. Dit bestuurslid neemt vervolgens contact op met (één van) de nabestaande(n) van de overledene en

a. Hij/zij condoleert namens de vereniging en vraagt of het overlijden bekend gemaakt moet worden binnen de vereniging en zo ja, op welke wijze en aan wie;

b. Hij/zij vraagt of prijs gesteld wordt op toepassing van de protocollair vastgelegde rouwvormen, dan wel of er nog andere wensen zijn als het gaat om blijken van medeleven vanuit de vereniging voorafgaand aan, tijdens en na de uitvaart;

c. Hij/zij biedt aan om alle praktische/lopende zaken wat betreft verenigingsverplichtingen af
te handelen.


4. De contactpersoon onderneemt vervolgens de gewenste/benodigde actie(s) en/of coördineert deze. De vlag halfstok en een periode van ingetogenheid.


Bij het overlijden van een lid van de vereniging:
De contactpersoon draagt zorg voor het strijken van de verenigingsvlag tot halfstok en stelt alle bestuursleden op de hoogte van de reden hiervan. Zonodig draagt de contactpersoon zorg voor een aangepast geluidsniveau in de kantine. Deze periode van ingetogenheid duurt vanaf het moment van bekendwording van het overlijden tot en met de plechtigheid van crematie of begrafenis.

 

Afgelasting van het programma
1. Bij overlijden tijdens een wedstrijd, ongeacht thuis of uit, alsmede bij overlijden op weg naar deze wedstrijd, worden alle thuiswedstrijden op die dag gestaakt. Uitwedstrijden van nog vertrekkende teams worden zo mogelijk afgezegd. Teams van reeds aangevangen uitwedstrijden of reeds vertrokken teams nemen een zelfstandige beslissing met betrekking tot de doorgang of het staken van deze wedstrijden.

Hoofdsponsor

Co-sponsors

VrijwilligerGezocht 16164

Laatste nieuws

vanDorenEngineers logo 03609Inschrijven KNLTB Open van Doren Engineers Jeugdtoernooi geopend. Klik hier voor meer informatie of schrijf je direct in.

Alg. informatie

Adres
LTC Uden
Boekelsedijk 6a
5404 NK Uden
Navigeer

Tennispaviljoen
Tel: 0413-265315

Webmaster
Webmaster@ltcuden.nl

Redactioneel
prredactie@ltcuden.nl
fotos@ltcuden.nl


Klik hier voor meer
informatie.Copyright © 2014. All Rights Reserved.