Contributies      2018 
Soort lidmaatschap:    
Senior 156,00
Student 116,00
Junior (leeftijd 13 t/m 17*)                             116,00
Midi (leeftijd 9 t/m 12*) 92,00
Mini (leeftijd 5 t/m 8*) 70,00
Maximum per gezin 565,00
Minimum jaarcontributie 30,00
Inschrijfgeld 20,00
Minimum donatie 30,00


 *) peildatum 1 januari van enig jaar

 

Bardiensten:    
Afkoop bardiensten (3 dagdelen)                      75,00
Toeslag no show bardiensten, per dagdeel 40,00

 

   

 

Tennislessen en trainingen:*             
Eerste uur per week / per uur** 4,75
Volgende uur per week / per uur** 4,00
Eerste uur per week / per uur*** 4,75
Volgende uur per week / per uur*** 3,25
Balvaardigheid per sessie van 12 lessen         60,00
Slagvaardigheid per sessie van 15 lessen 75,00
Zorg+tennis per sessie van 15 lessen 75,00
Jeugd recreatief eerste uur per week / per uur 5,00
Jeugd recreatief tweede uur per week / per uur 4,00
Tennislessen senioren**** 101,25


*) Tarieven geldig tot 1 september 2018

**) uitsluitend geldend voor senior selectiespelers.

***) uitsluitend geldend voor junior selectiespelers en voorselectiespelers.


****) 15 lessen van 1 uur bij een groepsgrootte van 8 deelnemers.

 

 

Contributies en geldelijke bijdragen

 

Onderstaande artikelen maken deel uit van het Huishoudelijk Reglement.

Klik hier voor inzage van het volledige Huishoudelijk Reglement.

 

1) Contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de algemene vergadering welke gehouden wordt in maart. Nieuwe bedragen gaan dan in per 1 januari van het volgend kalenderjaar of zoveel eerder of later als de algemene vergadering dit nodig acht, en worden tijdig gepubliceerd op de website en in het clubmagazine.

2) Voor de volgende categorieën worden verschillende contributiebedragen vastgesteld:

Seniorlid Juniorlid Midilid Minilid Studentlid Maximale contributie voor gezins / samenlevingsverband Entreegeld

Verder worden de volgende bedragen vastgesteld:

Bedrag afkoop bardienst Bedrag toeslag bardienst Eigen bijdragen tennistrainingen en tennislessen Bedrag introductietarief Andere door de algemene vergadering vastgestelde bedragen.

3) Seniorleden krijgen in het jaar dat zij 18 jaar worden korting op de contributie tot het bedrag van studentleden. De aangevangen trainingssessies in dat jaar kunnen worden afgemaakt als zijnde juniorlid.

4) Studenten dienen hiertoe jaarlijks, uiterlijk op 1 december van enig jaar, de studentenkorting aan te vragen middels het aan de penningmeester insturen van een kopie van de inschrijving bij de onderwijs- of studie instelling of een kopie van de toekenning studiefinanciering door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), beiden met een geldigheidsduur in het betreffende verenigingsjaar. In geval van onduidelijkheid beslist het bestuur.

5) Contributie voor gezins/samenlevingsverband betekent het op één adres wonen van ouders/verzorgers en jeugdleden, alsook studenten die tot dat verband behoren.

6) Bij toetreding als lid in de loop van het kalenderjaar zullen de contributiebedragen naar evenredigheid van de nog niet verstreken kalendermaanden worden toegepast.

7) Tenzij op het aanmeldingsformulier anders is aangegeven wordt het lidmaatschap ten deze geacht te zijn aangevangen per de eerste van de maand waarin het inschrijvingsformulier is ontvangen. Het entreegeld is in alle situaties in zijn geheel verschuldigd.

 

Geldelijke bijdragen evenementen

 

Juniorleden, midi’s en mini’s zijn vrijgesteld van inschrijfgelden voor de deelname aan door LTC Uden georganiseerde evenementen en toernooien op het tenniscomplex aan de Boekelsedijk. Deze vrijstelling betreft uitsluitend de specifiek voor deze leden georganiseerde evenementen.

De bijdrage voor recreatieve evenementen zal per evenement in alle redelijkheid en met inachtneming van alle te maken kosten zo laag mogelijk worden vastgesteld.

 

Pin It

Hoofdsponsor

Co-sponsors

VrijwilligerGezocht 16164

Laatste nieuws

Ace fca75

Inschrijving Crito Project Ace Toernooi tot 1 augustus geopend!

Klik hier om direct in te schrijven.

Alg. informatie

Adres
LTC Uden
Boekelsedijk 6a
5404 NK Uden
Navigeer

Tennispaviljoen
Tel: 0413-265315

Webmaster
Webmaster@ltcuden.nl

Redactioneel
prredactie@ltcuden.nl
fotos@ltcuden.nl


Klik hier voor meer
informatie.Copyright © 2014. All Rights Reserved.